.
.

.

Wichtigste Gelehrte der Quraan-Wissenschaft und deren Werke


– chronologisch aufgelistet

 

Zeit n.H. Autor Disziplin
2. Jhd. Al-hasan Al-basriy (g. 110/728)’Ataaء Bnu-rabaah (gest. 114/ 732)Qatadah (gest. 117/735) qira-aat (Rezitationsarten)ghariibul-quraan (das sprachlich Ungewöhnliche im Quraan)an-naasichu wal-mansuuch (das Aufhebende und Aufgehobene)
3. Jhd. Abu-‘ubaid Al-qaasim Bnu-salaam (gest. 224/839)’Aliy Bnul-madiiniy (gest. 234/ 848)Ibnu-qutaibah (gest. 276/889) an-naasichu wal-mansuuchasbaabun-nuzuul (Anlässe der Hinabsendung)

taءwiilu muschkilil-quraan (Exegese des Unklaren im Quraan) und Qira-aat

4. Jhd. Muhammad Bnu-chalaf Bnul-marzubaan (gest. 309/921)Abu-ishaaq Az-zaddschaadsch (gest. 311/923)Abul-hasan Al-asch’ariy (gest. 324/936)

Al-anbaariy (gest. 328/940)

Abu-bakr Al-‘uzaiziy (gest. 330/ 942)

Abu-dscha’far An-nah-haas (gest. 338/949)

Ibnu-darastawaih (gest. 347/958)

Abu-bakr Al-baaqil-laaniy (gest. 403/1012)

al-haawi fi ‘uluumil-quraan 

i’raabul-quraan (Syntaktische und grammatikalische Analyse des Quraan)

al-muchtazanu fi ‘uluumil-quraan
ulumul-quraan
tafsiru ghariibil-quraan: (Exegese des sprachlich Ungewöhnlichen im Quraan)

an-naasichu wal-mansuuch
al-ma’aani fil-qira-aat
i’dschaazul-quraan

5. Jhd. ‘Ali Bnu-ibraahiim Al-huufiy (gest. 430/1039)Al-maawardiy (gest. 450/1058)Abul-hasan Al-waahidiy (gest. 468/1076) i’raabul-quraan (Syntaktische und grammatikalische Analyse des Quraan)amthaalul-quraan (Gleichnisse im Quraan)asbaabun-nuzuul (Anlässe der Hinabsendung)
6. Jhd. Ar-raaghib Al-asfahaaniy (gest. 502/1109)Burhaanud-diin Al-karmaaniy (gest. 505/1111)Ibnul-baadhisch إبن الباذش (gest. 540/1145)

As-suhailiy (gest. 580/1184)

Ibnul-dschauziy (gest. 597/1201)

mufradaatu alfaadhil-quraan (Wörter des Quraan)
al-burhaan fi mutschaabihil-quraan (der Nachweis über das Mehrdeutige im Quraan)al-iqnaa’u fil-qira-aatis-sab’ah (das Überzeugen über die sieben Rezitationsarten)mubhamaatul-quraan

funuunul-afnaani fi ‘adschaaibi ‘uluumil-quraan
al-mudschtaba fi ‘uluumil-quraan

7. Jhd. Ahmad Bnu-abi-bakr Al-qazwiiniy (gest. 625/1228)As-sachaawiy (gest. 643/1245)Ibnu-abil-isba’ (gest. 654/1256)

Al-‘izz Bnu-‘abdis-salaam (gest. 660/1262)

Muhammad Bnu-abi-bakr Ar-raaziy (gest. 660/1262)

Abu-schaamah (gest. 665/1267)

al-dschaami’ul-hariizul-haawi li-‘uluumi kitaabil-laahil-‘aziiz
qira-aat (die Rezitationsarten)badaai’ul-quraan
madschaqzul-quraan (Sinnverwandtes im Quraan)
as-ilatul-quraani wa adschwibatuhaal-murschidul-wadschiiz fiima yata’al-laqu bil-quraanil-‘aziiz
8. Jhd. Sulaimaan At-tuufiy (gest. 706/1306)Muhammad Bnu-muhammad Al-charraaz (gest. 711/1311)Ibnu-taimiyah (gest. 728/1328)

Abu-haiyaan An-nahawiy أبو حيان النحوي (gest. 745/1344)

Ibnul-qaiyim Al-dschauziyyah (gest. 751/1350)

Ibnu-kathiir (gest. 774/1372)

Badrud-diin Az-zarkaschiy (gest. 794/1392)

al-iksiiru fi ‘ilmit-tafsiir
mauridudh-dham-aan fi rasmi ahrufil-quraanmuqadimah fi usuulit-tafsiir

lughaatul-quraan

at-tibyaan fi aqsaamil-quraan

 

fadaailul-quraan
al-burhaanu fi ‘uluumil-quraan

9. Jhd. ‘Abdur-rahmaan Al-balqiiniy (gest. 824/1421)Ibnu-hadschar Al-‘asqalaaniy (gest. 852/1448)Muhammad Bnu-sulaimaan Al-kaafyadschiy الكافـْيَجي (gest. 879/1474)

As-suyuutiy (gest. 911/1505)

mawaaqi’ul-‘uluumi fi mawaaqi’in-nudschuum
asbaabun-nuzuul
at-taisiiru fi qawaa’idit-tafsiir 

 

libaabun-nuquuli fi asbaabin-nuzuul

al-itqaanu fi ‘uluumil-quraan

mufhimaatul-aqraani fi mubhamaatil-quraan

at-tahbiiru fi ‘uluumit-tafsiir

10. Jhd. Ahmad Bnu-muhammad Al-qastalaaniy (gest. 923/1517)Abu-yahya Zakariya Al-ansaariy (gest. 926/1520) lataaiful-ischaaraat fi ‘ilmil-qira-aat
al-kanzu fit-tadschwiidfathur-rahmaani fiima yaltabisu fil-quraan
11. Jhd. Al-karmi (gest. 1033/1624)Ahmad Al-muqri (gest. 1041/ 1631)

Ahmad Bnu-muhammad Ad-dumyaatiy Al-ban-naaء (gest. 1117/1705)

qalaaidul-murdschaan fin-naasichi wal-mansuuchi minal-quraan
i’raabul-quraanithaafu fudalaail-baschar fil-qira-aatil-arba’ati ‘aschar
12. Jhd. ‘Abdul-ghaniy An-naabulsiy (gest. 1143/1730)Waliyul-laahi Ad-dahlawiy (gest. 1176/1762)Al-dschamzuuriy (gest. 1198/ 1784)

Muhammad Bnu-‘abdil-wahaab (gest. 1206/1792)

kifaayatul-mustafiidi fi ‘ilmit-tadschwiid
al-fauzul-kabiiru fi usuulit-tafsiir
tuhfatul-atfaali wal-ghilmaani fi tadschwiidil-quraan
fadaailul-quraan
13. Jhd. Muhammad Al-chudariy Ad-dumyaatiy (gest. 1287/1870)Muhammad Bnu-‘abdil-laah Al-‘aamiriy (gest. 1295/1878) risaalah fi mabadi-it-tafsiiran-naasichu wal-mansuuch
14. Jhd. Dschamaalud-diin Al-qaasimiy (gest. 1332/1914)Taahir Al-dschazaairiy (gest. 1338/1920)’Abdul-‘aziiz Dschaawiisch (gest. 1347/1928)

Mustafa Saadiq Ar-raafi’iy (gest. 1356/1937)

Muhammad Mustafa Al-maraghiy (gest. 1364/1945)

Muhammad ‘Abdul-‘adhiim Az-zarqaaniy (gest. 1367/1948)

Mustafa Sabri (1286/1869 – 1373/1954)

Dr. Muhammad ‘Abdul-laah Dar-raaz (1312/1894-1377/1958)

Sayyid Qutb (1324/1906 – 1386/1966)

mahaasinut-tafsiir
at-tibyaanu fi ‘uluumil-quraan
atharul-quraani fi tahriiril-‘aqlil-baschariy
i’dschaazul-quraani wal-balaaghatin-nabawiy-yah
tardschamatul-quraan 

manaahilul-‘irfaani fi ‘uluumil-quraan

 

mas-alatu tardschamatil-quraan

an-naba-ul-‘adhiim
‘uluumul-quraan

at-taswiirul-fanniy fil-quraan
maschaahidi yaumil-qiyaamah
fi dhilaalil-quraan

15. Jhd. Mustafa Saadiq Ar-raafi’iy (1298 /1880 – 1356/1937)Muhammad Attaahir Bnu-‘aaschuur (1296/1879-1393/1972)Muhyid-diin Darwiisch (1326/ 1908 – 1403/1982)

Subhi As-saalih (gest. 1407/1986)

Sa’iid Bnu-muhammad Diib Hauwa (1354/1935 – 1409/1989)

Muhammad Al-ghazaali (1335/ 1917 – 1416/1996)

 

Man-naa’ul-qattaan (gest. 1420/1999)

 

 

Schauqi Abu-chaliil (1360/1941 – 1431/2010)

Muhammad ‘Aliy As-saabuuniy (1930/1349 – …)

 

‘Adnan Muhammad Zarzuur (1358/1939 – …)

 

Muhammad Hasan Hiito (1362/ 1943 – …)

i’dschazul-quraani wal-balaaghatun-nabawiyyah
at-tahriiru wat-tanwiir (tafsiir)i’raabul-quraani wa bayaanuh

 

mabaahithu fi ‘uluumil-quraan

 

al-asaasu fit-tafsiir
nadharaatun fil-quraan
al-mahaawirul-chamsah lilquraanil-kariim
kaifa nata’aamalu ma’al-quraan

mabaahithu fi ‘uluumil-quraan
tafsiiru aayaatil-ahkaam
taariichut-tafsiiri wa manaahidschul-mufas-siriin
atlasul-quraan

 

safwatut-tafaasiir
at-tibyaanu fi ‘uluumil-quraan
tafsiiru aayaatil-ahkaam

‘uluumul-quraan
‘uluumul-quraani wa i’dschaazuhu wa taariichu tauthiiqihi

al-mu’dschizatul-quraaniyyah